Skip to main content

De architect

Architect Wouter Taelman behaalde de nodige kwalificaties en diploma’s aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst – Departement Sint-Lucas Gent. Hij is zelf reeds actief als zelfstandig architect sinds 1997 en richtte de architectenvennootschap At2 architecten op in januari 2004.

At2-architecten is actief in de residentiële woningbouw voor het ontwerp en de uitvoering van een- of meergezinswoningen. U kan bij ons ook terecht voor projecten rond handel en/of utiliteitsbouw, waarbij reeds enkele mooie realisaties zijn opgeleverd. Wij hebben ruime ervaring in zowel nieuwbouwprojecten, die moeten voldoen aan de steeds strengere EPB-eisen, als in het duurzaam verbouwen van uw woning of handelsgebouw. Verder beschikt At2-architecten over de nodige know-how en expertise om uw projecten future-proof te maken volgens de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Wij adviseren u graag omtrent bouwen volgens de traditionele bouwmethode (metselwerk & betonconstructies), alsook omtrent constructies in houtskeletbouw, bij voorkeur in prefabconstructie, waarvan het marktaandeel de laatste jaren in grote mate toeneemt. Elk soort constructie heeft zijn voor- en nadelen, die wij kunnen afwegen op basis van uw eisen, verwachtingen en budgetten.

Visie

Een bouwproject realiseren is een van de grootste ondernemingen in uw leven en dus dient daar de gepaste aandacht en tijd aan besteed worden. Een project moet uw persoonlijkheid weerspiegelen en dient een houvast te bieden in uw leven, waar het aangenaam wonen en werken is. Elke opdracht heeft waardevolle elementen in zich die het project uniek maken en die blootgelegd kunnen worden door onze gedreven architecten. Omdat elk project een succes dient te zijn, is het belangrijk om samenwerking aan te gaan met een partij die het bouwproces in zijn vele facetten beheerst en kan ´lezen´. Zo wordt de combinatie van creativiteit, communicatie, budgetbeheersing, technische bagage, kwaliteitszorg, realiteitszin en ervaring, een noodzakelijke vereiste om u als klant optimaal bij te staan tijdens dit traject.

De cliënt centraal in het hele verhaal omdat het project op uw maat en volgens uw wensen en mogelijkheden dient ontwikkeld te worden. De meerwaarde van een doordacht en uitgepuurd plan/model resulteert in een optimaal ruimtegebruik en boeiende leef- en werkruimtes. Wij pleiten voor het hanteren van een soberheid in materiaalgebruik en vormentaal, met aandacht voor accenten die eigen zijn aan de site en/of de omgeving.

Bij elk dossier wordt het energiebewust en duurzaam bouwen alsook de economische impact daarvan, centraal geplaatst in het ontwerpproces. In 2009 heeft Wouter Taelman het label ‘energiebewust architect’ verkregen en de bijhorende engagementsverklaring ondertekend om dit ook toe te passen in de dagdagelijkse praktijk. Sindsdien werden er reeds verschillende projecten opgeleverd die voldoen aan de norm voor lage energiewoningen en passiefwoningen.

Aansluitend maken wij er u graag attent op dat wij sinds een aantal jaar werken met Revit als BIM-software (Building Information Modelling) waarbij elk project ´virtueel´ opgebouwd wordt en alle relevante informatie van het hele bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt in een digitaal gebouwmodel. Deze info is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel, zodat het bouwproject optimaal kan beheerd worden.

Energiebewust bouwen

Het aandeel energiebewust bouwen is gegroeid tot een evidentie in het hedendaagse bouwgebeuren. Sinds de invoering van de EnergiePrestatie- en Binnenklimaat-eisen voor gebouwen in 2005 (di. EPB-normering) worden de eisen 2-jaarlijks bijgesteld, met als einddoel om BijnaEnergieNeutraal te kunnen bouwen, wonen en werken. De voorbije jaren is de bewustwording mbt het energievraagstuk bij de algemene bevolking gestaag gegroeid. Eigenaars komen alsmaar meer tot het besef dat het beperken van de energiekost van hun woning en bedrijfsgebouw noodzakelijk is om de waarde van hun vastgoed te behouden en dagdagelijks optimaal comfort na te streven.

Het beperken van de energievraag naar koeling en verwarming, in combinatie met een performante isolatie en luchtdichtheid van de verschillende schilddelen, is een vanzelfsprekendheid in onze projecten. Het toepassen van verschillende energiezuinige technieken naar algemeen gebouwbeheer betreft een investering die het comfortgevoel van de gebruiker verhoogt, en zeker loont op langere termijn.

Binnen dit verhaal begeleiden wij u graag als betrouwbare en ervaren partner, waarbij we keuzes afwegen op basis van realistische rendementen en de economische haalbaarheid, met als doel om het optimale comfort te benaderen.

In mei 2015 is de ‘Ik BEN mee’-campagne opgestart door het NAV in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap om het draagvlak voor bijna-energieneutraal bouwen te promoten bij de kandidaat-bouwers. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Werkmethodiek

Bouwadvies
Voor u overgaat tot de aankoop van een perceel bouwgrond of een bestaand pand, is het zinvol om ter plaatse te gaan met een vertrouwenspersoon met kennis van zaken. Tijdens de rondgang kunnen wij u, op basis van onze ervaring in dergelijke dossiers, wijzen op de voor- en nadelen van desbetreffend goed. Indien gewenst kan er een gedetailleerd verslag worden opgemaakt, vergezeld van een kostenraming van de eventuele (ver)bouw(ings)werken. Dergelijk advies geeft u de nodige inzichten naar haalbaarheid van een eventueel project, en vermijdt bovendien onaangename verrassingen na de aankoop van het goed.

Opmeting
Elk goed project start met een duidelijk en correct plan. Indien er geen uitvoeringsplan ter beschikking is van uw bestaand pand, kunnen wij instaan voor het aanleveren van een gedetailleerde opmeting. We werken hiervoor samen met verschillende partijen die dergelijke metingen kunnen uitvoeren met behulp van de meest recente technieken (GPS en laserscanning).

Ontwerp
Elk project, ongeacht de omvang of het programma, wordt op dezelfde manier benaderd waarbij het overzicht steeds bewaard blijft. Na een eerste kennismakend gesprek, wordt in overleg met de opdrachtgever het programma van eisen opgesteld. Dit document vormt de leidraad en de basis van het ontwerp dat de bouwwensen van de bouwheer zal vertalen. Bij ontwerpfase wordt ook rekening gehouden met de bereikbaarheid, de aard van de constructie en de uitvoerbaarheid van het project zowel op technisch als op economisch vlak.
De architect verzamelt de noodzakelijke gegevens mbt de stedenbouwkundige voorschriften en communiceert ook met de lokale overheid om de haalbaarheid van het project af te toetsen naar vergunbaarheid. Schets- en voorontwerp worden voorgelegd, gemotiveerd en geëvalueerd met de opdrachtgever om tot een geslaagd project te kunnen komen.

Stabiliteit & technieken
Het ontwerp van de studie stabiliteit, alsook de keuzes mbt de technische uitrusting die eigen zijn aan het project worden geïntegreerd in de architectuurplannen om te komen tot een realistisch uitvoeringsdossier.
Ook de algemene aspecten rond organisatie, esthetiek, akoestiek, brandstabiliteit, toegankelijkheid, E-peil, … worden in het ontwerp geïntegreerd. Op die manier heeft de opdrachtgever vanaf de aanvang van het dossier een duidelijk en globaal beeld over het project in al zijn facetten.

Veiligheidscoördinaten, EPB-verslaggeving en ventilatieverslaggeving
Voor het aandeel van de overige noodzakelijke studies binnen het bouwproces, kan u een samenwerking aangaan met een bureau naar keuze, of wij kunnen u een aantal professionelen voorstellen op basis van samenwerkingsverbanden in het verleden. Ook hier nemen wij de communicatie op ons en verstrekken de correcte info zodat een vlotte communicatie verzekerd is.

Bouwfase
Volgens akkoord kunnen wij de bestekken en meetstaten van de verschillende deelloten aanbieden, zodat ook vergelijkbare offertes kunnen aangevraagd worden bij de uitvoerders. In deze fase wordt veel aandacht besteed aan de correcte detaillering van de constructie-elementen en de aansluitingsdetaillering van de verschillende schilddelen.

Wij pleiten voor een duidelijke en correcte communicatie naar de verschillende bouwpartners toe, zodat misverstanden kunnen uitgesloten worden en de uitvoeringstermijn niet overschreden wordt. Elke aanneming wordt voor de start van de werken in detail doorgenomen met de betrokken aannemer, en de aandachtspunten worden waar nodig toegelicht en uitgeklaard zodat de werffase snel en correct kan afgesloten worden.

Ook technische uitvoeringsplannen van verlichting en elektriciteit, alsook uitvoeringsdossier van HVAC- en solar-installaties kunnen aangeleverd worden. Hierbij wordt de bouwheer ook betrokken in de opmaak van het ontwerp.
Na uitvoering van de werken kunnen, indien zo bepaald, de vorderingsstaten en afrekeningen van de verschillende aannemingen nagekeken worden.

De architect leidt de oplevering van de werken en behartigt de belangen van de opdrachtgever naar de aannemer toe.

Deze algemeen geïntegreerde en professionele aanpak van een bouwdossier resulteert in een optimale samenwerking met een betrouwbare partner. Als architectenbureau staan wij u op elk moment bij binnen het bouwproces om binnen een vlotte en realistische planning een geslaagd eindproduct te kunnen opleveren.