Werkmethodiek

BOUWADVIES

Voor u overgaat tot de aankoop van een perceel bouwgrond of een bestaand pand, is het zinvol om ter plaatse te gaan met een vertrouwenspersoon met kennis van zaken. Tijdens de rondgang kunnen wij u, op basis van onze ervaring in dergelijke dossiers, wijzen op de voor- en nadelen van desbetreffend goed. Indien gewenst kan er een gedetailleerd verslag worden opgemaakt, vergezeld van een kostenraming van de eventuele (ver)bouw(ings)werken. Dergelijk advies geeft u de nodige inzichten naar haalbaarheid van een eventueel project, en vermijdt bovendien onaangename verrassingen na de aankoop van het goed.

OPMETING

Elk goed project start met een duidelijk en correct plan. Indien er geen uitvoeringsplan ter beschikking is van uw bestaand pand, kunnen wij instaan voor de opmeting en de digitalisering van de bestaande toestand, waarbij de structuur wordt gelezen en de dragende structuur in kaart wordt gebracht. Dergelijke opmeting wordt aangeleverd via afdruk op papier, of in digitaal formaat (PDF , DWG of DXF)
Indien gewenst kunnen wij ook de opmeting van het eigenlijke bouwterrein aanbieden, eventueel met opname van de hoogtepeilen. Hiervoor doen wij beroep op onderaannemers die over de hiervoor geschikte apparatuur beschikken. Het is ook de landmeter die kan instaan voor de opmaak van het proces-verbaal van afpaling van uw eigendom.

ONTWERP

Elk project, ongeacht de omvang of het programma, wordt op dezelfde manier benaderd waarbij het overzicht steeds bewaard blijft. Na een eerste kennismakend gesprek, wordt in overleg met de opdrachtgever het programma van eisen opgesteld. Dit document vormt de leidraad en de basis van het ontwerp dat de bouwwensen van de bouwheer zal vertalen. Bij ontwerpfase wordt ook meteen rekening gehouden met de bereikbaarheid, de aard van de constructie en de uitvoerbaarheid van het project zowel op technisch als op economisch vlak.
De architect verzamelt de noodzakelijke gegevens mbt de stedenbouwkundige voorschriften en communiceert ook met de lokale overheid om de haalbaarheid van het project af te toetsen naar vergunbaarheid. Schets- en voorontwerp worden voorgelegd, gemotiveerd en geëvalueerd met de opdrachtgever om tot een geslaagd project te kunnen komen.

STABILITEIT & TECHNIEKEN

Het ontwerp van de studie stabiliteit, alsook de keuzes mbt de technische uitrusting die eigen zijn aan het project (CV-installatie, Solar, ventilatie, domotica, PV-installatie, etc…) worden geïntegreerd in de architectuurplannen om te komen tot een realistisch uitvoeringsdossier.
Ook de algemene aspecten rond organisatie, esthetiek, akoestiek, brandstabiliteit, toegankelijkheid, E-peil, … worden in het ontwerp geïntegreerd. Op die manier heeft de opdrachtgever vanaf de aanvang van het dossier een duidelijk en globaal beeld over het project in al zijn facetten.

COÖRDINATIE, VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EPB-VERSLAGGEVING

Voor het aandeel veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving binnen het bouwproces, kan u een samenwerking aangaan met een bureau naar keuze, of wij kunnen u een aantal professionelen voorstellen op basis van samenwerkingsverbanden in het verleden. Ook hier nemen wij de communicatie op ons en verstrekken de correcte info zodat een vlotte communicatie verzekerd is.

BOUWFASE

Volgens akkoord  kunnen wij de bestekken en meetstaten van de verschillende deelloten aanbieden, zodat ook vergelijkbare offertes kunnen aangevraagd worden bij de uitvoerders.
In deze fase wordt veel aandacht besteed aan de correcte detaillering van de constructie-elementen en de aansluitingsdetails van de afwerking binnenin. Waar nodig of op uitdrukkelijke vraag, kunnen uitvoeringsdetails eigen aan het project aangeleverd worden, die als ´to built´ documenten dienen gevolgd te worden in de constructiefase.
Wij pleiten voor een duidelijke en correcte communicatie naar de verschillende bouwpartners toe, zodat misverstanden kunnen uitgesloten worden en de uitvoeringstermijn niet overschreden wordt. Elke aanneming wordt voor de start van de werken in detail doorgenomen met de betrokken aannemer, en de aandachtspunten worden waar nodig toegelicht en uitgeklaard zodat de werffase snel en correct kan afgesloten worden.
Ook technische uitvoeringsplannen van verlichting en elektriciteit, alsook uitvoeringsdossier van HVAC- en solar-installaties kunnen ontworpen en aangeleverd worden. Hierbij wordt de bouwheer ook betrokken in de opmaak van het ontwerp.
Na uitvoering van de werken kunnen, indien zo bepaald, de vorderingsstaten en afrekeningen van de verschillende aannemingen gecontroleerd en, indien nodig, verbeterd worden.
De architect leidt de oplevering van de werken en behartigt de belangen van de opdrachtgever naar de aannemer toe.

Deze algemeen geïntegreerde en professionele aanpak van een bouwdossier resulteert in een optimale samenwerking met een betrouwbare partner. Als architectenbureau staan wij u op elk moment bij binnen het bouwproces om binnen een strakke en realistische planning een geslaagd eindproduct te kunnen opleveren.